Archív Szerződések

Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Zmluva o dielo č.1/2011
Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Dohoda č.2/§50j/2011
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva č. 3/2011
Dodatok k dohode č. 9/§50a/NS/2009
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Kúpna zmluva
Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Zmluva č. 5/2011
Dohoda o uhončení zmluvy o nájme bytu
Dohoda o zrušení záložnej zmluvy
Zmluva o nájme bytu
Záložná zmluva
Kúpna zmluva
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z inf. sys. katastra neh.
Zmluva o prenájme miesta na pohreebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Dohoda medzi obcou a uchádzačom
Dohoda k Zmluve o nakladani s komunálnym odpadom....
Dohoda o spolupráci dot. sys. Min. kult. SR-prog. Kultúrne poukazy 2011
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o dielo
Dodatok č. D2221401205260101
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesto na pohrebisku
Dodatok č. 1/2011
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o spôsobe zberu, prepravy a zneškodnenia použitých jedlých olejov a tukov vznikajúcich na území Obce
Zmluva o obdere
Úrazové poistenie sčítacích komisárov pre SOBD
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva č. 418/2011 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010
Dohoda č. 28/§50j/2011
Zmluva č. 201/2011 o poskytnutí dotácio na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010
Zmluva č. 19/2011 posk.. dotácie na obnovu národných kult. pamiatok
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o dielo
Dodatok č. 1/2011 k zmluve 28/§50j/2011
Dodatok č. 1 k dohode o pod. vykon. menších obecných služieb
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmulva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o dielo
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Dodatok k zmluve číslo: S101000097
Zmluva o spolupráci
Obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu od 1. 1. 2012
Zmluva o poskytovaní verejnej služieb
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Dohoda
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve a budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Nájomná zmluva I.
Dohoda
Nájomná zmluva II.
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Dodatok č. 1 k zmluve o kúpe nehnuteľnosti
Zmluva o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0403/2011
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o pripojený č. 12000240055
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Darovacia zmluva
Zmluva o nájme
Zmluva č.1/2012 o poskytnutí dotácie na obnovu nár. kult. pamiatok
Dodatok Ponuka E.Výhoda k zmluve o zduženej dodávke elektriny
Zmluva č. 156/2012 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
Zmluva o termínovanom úvere č. 20/006/12
Kúpna zmluva
Zmluva o termínovanom úvere č. 20/041/08 - dodatok č. 1
Zmluva o termínovanom úvere č. 20/018/09 - dodatok č. 2
Kúpna zmluva
Zmluva č. 549/2012 o poskytnutí dotácie na podporu športu
Zmluva o spolupráci č.1/5/2012
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu
Nájomná zmluva- Megályová
Nájomná zmluva- Szabó
Nájomná zmluva- Magyarics
Nájomná zmluva - Vargová
Nájomná zmluva- Bencsiková
Nájomná zmluva- Misák P.
Nájomná zmluva- Pintérová
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
Nájomná zmluva - Szabó J.
Nájomná zmluva - Némethová
Nájomná zmluva- Misák A.
Zmluva e.č. 028
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom č. 3
Zmluva o zridení vecného bremena I.
Zmluva o zriadení vecného bremena II.
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Zmluva o dielo
Zmluva o výpožičke
Kúpna zmluva - Kosár F.
Zmluva č. 440/2013 o poskyt. dotácie na podporu športu
Zmluva č. 102/2013 o poskyt. dot. kultúry
Dohoda č. 4/§50j/NS2013/NP VAOTP SR-2
Zmluva o poskytovaní služieb
Kúpna zmluva
Zmluva č. 113076 o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom Informátore
Zmluva o dielo č. 0702/2013
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Kúpna zmluva
Zmluva č. NSK/LEADER2/2013-OP123/1/3
Nájomná zmluva
dodatok č. 1 k nájomnej zmluve dňa 01.12.2013
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Kúpna zmluva - Csóka L.
Zmluva o poskytovaní služieb v OH č. S141000184
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
Zmluva o výpožičke
Zmluva o dodávke plynu
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1 k DOHODE
Dohoda č.8/§50j/NS 2014
Dodatok č. 1 k dohode č.8/§50j/NS 2014
Kúpna zmluva - Misáková A.
Zmluva o poskytovaní služieb o overení fin. výkazov
Zmluva - úrazové poistenie
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dohoda č. 23/§50j/NS2014
Dodatok č. 1 k dohode č.23/§50j/NS 2014
Zmluva č. 6/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu
Dohoda uzat. podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Zmluva č. 4/2014 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
Zmluva o obstaraní veci
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva -úrazové poistenie
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu národnostných menšín 494/2014
Darovacia zmluva
Príkazná zmluva 2572014389
Príkazná zmluva 2472014090
Príkazná zmluva 2472014090
Základateľská zmluva o založení záujmového združenia obcí
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2015-2016
dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke elektriny na rok 2016
Zmluva o dodávke plynu č. 6300219316
Zmluva o dodávke plynu č. 6300219315
Zmluva o dodávke plynu č. 6300219314
Zmluva o dodávke plynu č. 6300219317
Zmluva - DMF Music Bt.
Dohoda č.10/§50j/NS2015
Dohoda č. 7/2015/§54-VZ
Zmluva - Slovak Telekom
Zmluva - Slovak Telekom
2015-Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 01.05.2015
RRA Komárno, zo dňa 03.06.2015
Zmluva o dielo 11/2015 - Korekt
Mandantná zmluva CVO s.r.o. zo dňa 2.6.2015
Zmluva o spolupráci,zmluva o nájme pozemku a zmluva o zriadení vecného bremena
oznámenie o koncesii
25.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
08.07.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
09.07.2015 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu
Zmluva o nájme lesných pozemkov 1.7.2015
Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 20/006/15
Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 20/018/09 dodatok č.3
Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 20/041/08 dodatok č.2
Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 20/006/12 dodatok č.1
Zmluva o posk.služieb na vývoz odpadovej vody
Dohoda č.27/§51a/2015/ŠR
Koncesná zmluva - ECOLED Solution
Mandátna zmluva
AkuTrans - Dodatok k zmluve
Gábor Román - školská jedáleň
Zmluva o spolupráci 15.7.2015 Cyklotrasa
Zmluva o poskytnutí dotácie - multifunkčné ihrisko
MERYLAND, s.r.o. - Dohoda o využívaní a vyúčtovaní mn.zberu za KO a DSO
Dohoda č.30/50j/NS2015
Dohoda č. 16/2015/§54-ŠnZ
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických kom. služieb
Dohoda o poskytovaní údajov - Soc.poist 13.11.2015
Zmluva o dielo - PARAINVEST
Zmluva o pripojení - Západoslovenská Distribučná
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Hromadná licenčná zmluva - SOZA
zmluva o nájme
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - ENVIWORK
DOHODA č. 16/14/010/2
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k dohode č. 30/§50j/NS 2015
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Szemerei
Kúpna zmluva - Szemerei
Dohoda č. 16/14/012/5
Dohoda č. 17/2016/§54 ŠnZ
Komunálna poisťovňa - úrazové poistenie 19.2.2016
Zmluva - BOZP & AT, s.r.o.
Zmluva ZDS zbrojnica
Dohoda č. 23/2016/§54 SNZ
Dohoda č. 27/2016/§54-CzKN
Zmluva o elektronickej komunikácii
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Koncesná zmluva - elektrina
Zmluva o koncesii - zemný plyn
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumlátormi
Zmluva - Natur-pack, a.s.
Zmluva o posk. dotácie na podporu kultúry
Zmluva - Cyklotrasa Eurovelo 6
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Czafrangó
príloha č.3 k zmluve 5101002262C
Dohoda 25/§51a/2016
Zmluva o výpožičke - matrika
Dodatok č. 1. k zmluve o výpožičke - matrika
Kúpna zmluva - Ferenczy
Zmluva o darovaní - Jókai
Rámcová zmluva - Prospect
Zmluva o pripojení - Datacentrum
Kúpna zmluva - Rácz
Kúpna zmluva - VOCATIO
Kúpna zmluva - Kollár
Dodatok k zmluve - SPP
Zmluva - Slovak Telekom
Dodatok k zmluve - Slovak Telekom
Dodatok k zmluve č. 3 - Pogáňová
Kúpna zmluva - Csóka
Zmluva o uložení komunálneho odpadu
Zmluva o vytvorení web stránky