Adók és illetékek

Az adók és illetékek mértéke és feltételei a honlap szlovák felületén találhatók meg az Általános érényű rendelet részben. A nyomtatványok elektronikus formában megtalálhatók a weboldal "Önkormányzat-dokumentumok-nyomtatványok" fül alatt. Bővebb információkat és segítséget a nyomtatványok kitöltésében a községi hivatalban lehet kérni telefonon, személyesen vagy elektronikusan.


ADÓK  ÉS ILLETÉKEK

 Az ügyintézés menete
Ügyintéző: Mgr.Németh Andrea
Szükséges nyomtatványok: https://dobretlaciva.sk/tlaciva/?obec=11
AZ INGATLANADÓ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA
Az ingatlanadót a Tt. 582/2004 sz., a helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló többször módosított törvénye szabályozza.
ADÓKEZELÉS

Az ingatlanadó- kezelést az a község látja el, amelynek a közigazgatási területén az ingatlan található.

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
Az adókötelezettség keletkezése: Az adókötelezettség annak az adóévnek az első napján (január 1-jén) keletkezik, amely azt az adóévet követi, amelyben az adóalany az adó tárgyát képező ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője vagy használója lett. Ha az adóalany, a folyó adóév  január 1-jén válik az ingatlan tulajdonosává, kezelőjévé, bérlőjévé vagy használójává, akkor az adókötelezettség ezzel a nappal jön létre.
Az adókötelezettség megszűnése:  Az adókötelezettség annak az adóévnek az utolsó napján (december 31-én) szűnik meg, amikor megszűnik az adóalany tulajdon-, kezelési, bérleti vagy használati joga.

AZ ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Az ingatlanadó  bevallást az adóalany január 31-ig köteles benyújtani az illetékes adókezelőnek arra az adóévre, amelyben ezekre az adónemekre vagy azok közül valamelyikre az adófizetési kötelezettsége létrejött, az adóév kezdeti napján  (január 1-jén) fennálló állapot szerint.

Ha az adóalany ingatlanadó  bevallást nyújtott be  és újabb ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője vagy használója lesz, vagy a telek fajtájának vagy méretének változására vagy az építmény, lakás vagy nem lakás rendeltetésű helyiség használati céljának megváltozására kerül sor, vagy megszűnik az ingatlan tulajdon-, kezelési, bérlői vagy használati joga, a helyileg illetékes adókezelőnél köteles részleges ingatlanadó bevallást benyújtani az első mondatban foglalt határidőn belül.

Amennyiben az adóév folymán az adóalany árverés vagy öröklés útján jut ingatlanhoz, köteles ingatlanadó bevallást benyújtani, legkésőbb 30 napon belül az adófizetési kötelezettsége létrejötte után.

A részleges adóbevallásban az adóalany csak azokat a változásokat köteles feltüntetni, amelyek az előző ingatlanadó  bevalláshoz képest történtek. Adóbevallást mindenki köteles benyújtani, akinek ez a kötelezettsége külön jogszabályokból ered, vagy az, akit erre az adókezelő felszólít. Az adókezelő a felszólításban tájékoztatja az adóalanyt   az adóbevallás be nem nyújtásának következményeiről. Amennyiben az adóalany nem nyújtotta be az adóbevallását még a felszólítás után sem, az adókezelő kiveti az adót a segédlet értelmében. Amennyiben az adóalany a segédlet szerint történő   adókivetési eljárás megindításáról szóló értesítés kézbesítését követően benyújtja adóbevallását, az adókezelő ezt az adóbevallást segédletként alkalmazhatja az adókivetés során.

Az INGATLANADÓ KIVETÉSE

Az adókezelő az ingatlanadót az adóalanynak határozatban veti ki. A társtulajdonosok megegyezése esetén, az adókezelő határozattal veti ki az ingatlanadót annak a képviselőnek, aki a szóban forgó adóbevallást beadta, házastársi osztatlan közös tulajdon esetén pedig annak a házastársnak, aki a szóban forgó adóbevallást benyújtotta. 

Az ingatlanadót az adókezelő   veti ki a megfelelő adóév első napjával (január 1-jével) egy határozattal az egész adóévre.  Az ingatlan árveréssel vagy öröklés útján történt megszerzése esetén, az adókezelő határozatban veti ki az ingatlanadó időarányos részét az árverés nyertesének vagy az örökösnek, attól a hónaptól számítva, amelyikben az adófizetési kötelezettsége létrejött, egészen az adott adóév végéig. Ha az adókezelő nem vetette ki az adót az árverezett ingatlan tulajdonosának az adott adóévre, a január 1-jei állapotot figyelembe véve határozattal veti ki az ingatlanadó időarányos részét annak a hónapnak a végéig, amelyben az árverés nyertese az ingatlan tulajdonosa lett. Ha az adókezelő nem vetette ki az adót az öröklött ingatlan örökhagyójának az adott adóévre, a január 1-jei állapotot figyelembe véve határozattal veti ki az ingatlanadó időarányos részét az örökösnek attól a hónaptól kezdve, amelyben adókötelezettsége keletkezett, egészen az adott adóév végéig.

Amennyiben az adóév folyamán megszűnik az ingatlanadó kötelezettség , az adókezelő új határozatot ad ki az adó arányos részének kivetéséről. Az új határozattal az eredeti határozat  vagy a határozat rendelkező részének bizonyos része hatályát veszti; az új határozat vagy a határozat rendelkező részének bizonyos része ellen jogorvoslattal lehet élni.

Az INGATLANADÓ KIVETÉSE

Az adókezelő az ingatlanadót az adóalanynak határozatban veti ki. A társtulajdonosok megegyezése esetén, az adókezelő határozattal veti ki az ingatlanadót annak a képviselőnek, aki a szóban forgó adóbevallást beadta, házastársi osztatlan közös tulajdon esetén pedig annak a házastársnak, aki a szóban forgó adóbevallást benyújtotta. 

Az ingatlanadót az adókezelő   veti ki a megfelelő adóév első napjával (január 1-jével) egy határozattal az egész adóévre.  Az ingatlan árveréssel vagy öröklés útján történt megszerzése esetén, az adókezelő határozatban veti ki az ingatlanadó időarányos részét az árverés nyertesének vagy az örökösnek, attól a hónaptól számítva, amelyikben az adófizetési kötelezettsége létrejött, egészen az adott adóév végéig. Ha az adókezelő nem vetette ki az adót az árverezett ingatlan tulajdonosának az adott adóévre, a január 1-jei állapotot figyelembe véve határozattal veti ki az ingatlanadó időarányos részét annak a hónapnak a végéig, amelyben az árverés nyertese az ingatlan tulajdonosa lett. Ha az adókezelő nem vetette ki az adót az öröklött ingatlan örökhagyójának az adott adóévre, a január 1-jei állapotot figyelembe véve határozattal veti ki az ingatlanadó időarányos részét az örökösnek attól a hónaptól kezdve, amelyben adókötelezettsége keletkezett, egészen az adott adóév végéig.

Amennyiben az adóév folyamán megszűnik az ingatlanadó kötelezettség , az adókezelő új határozatot ad ki az adó arányos részének kivetéséről. Az új határozattal az eredeti határozat  vagy a határozat rendelkező részének bizonyos része hatályát veszti; az új határozat vagy a határozat rendelkező részének bizonyos része ellen jogorvoslattal lehet élni.

Az INGATLANADÓ KIVETÉSE

Az adókezelő az ingatlanadót az adóalanynak határozatban veti ki. A társtulajdonosok megegyezése esetén, az adókezelő határozattal veti ki az ingatlanadót annak a képviselőnek, aki a szóban forgó adóbevallást beadta, házastársi osztatlan közös tulajdon esetén pedig annak a házastársnak, aki a szóban forgó adóbevallást benyújtotta. 

Az ingatlanadót az adókezelő   veti ki a megfelelő adóév első napjával (január 1-jével) egy határozattal az egész adóévre.  Az ingatlan árveréssel vagy öröklés útján történt megszerzése esetén, az adókezelő határozatban veti ki az ingatlanadó időarányos részét az árverés nyertesének vagy az örökösnek, attól a hónaptól számítva, amelyikben az adófizetési kötelezettsége létrejött, egészen az adott adóév végéig. Ha az adókezelő nem vetette ki az adót az árverezett ingatlan tulajdonosának az adott adóévre, a január 1-jei állapotot figyelembe véve határozattal veti ki az ingatlanadó időarányos részét annak a hónapnak a végéig, amelyben az árverés nyertese az ingatlan tulajdonosa lett. Ha az adókezelő nem vetette ki az adót az öröklött ingatlan örökhagyójának az adott adóévre, a január 1-jei állapotot figyelembe véve határozattal veti ki az ingatlanadó időarányos részét az örökösnek attól a hónaptól kezdve, amelyben adókötelezettsége keletkezett, egészen az adott adóév végéig.

Amennyiben az adóév folyamán megszűnik az ingatlanadó kötelezettség , az adókezelő új határozatot ad ki az adó arányos részének kivetéséről. Az új határozattal az eredeti határozat  vagy a határozat rendelkező részének bizonyos része hatályát veszti; az új határozat vagy a határozat rendelkező részének bizonyos része ellen jogorvoslattal lehet élni.

HÁZTARTÁSI HULLADÉK ILLETÉKA HÁZARTÁSI HULLADÉK ILLETÉK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA

A háztartási hulladék illetéket a Tt. 582/2004sz.,a helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló többször módosított törvény szabályozza.

A feltüntetett jogszabályok értelmében a háztartási hulladék a következőképpen van szabályozva:

AZ ILLETÉK KEZELÉSE
Az illeték kezelését a helyileg illetékes község – Csicsó végzi.
ILLETÉKKÖTELES ALANY
Az illetékköteles alany: 
  • a település területén állandó lakhellyel vagy átmeneti lakhellyel  rendelkező természetes személy,
  • természetes személy, aki a település területén lakás, nem lakásrendeltetésű helyiség vagy építmény  vagy annak része használatára jogosult, vagy olyan objektumot használ, amely nem minősül építménynek, továbbá nem vállalkozási célra kertet,) szőlőt, gyümölcsöst, állandó gyepterületet használ a település beépített területén, kivéve az erdőnek számító telkeket és az ingatlan-nyilvántartásban vízfelületként bejegyzett telkeket (a továbbiakban csak „ingatlan“), 
  •  olyan jogi személy, aki a község közigazgatási területén levő ingatlant nem vállalkozási céllal   jogosult használni vagy használja azt,
  • vállalkozó, aki a község közigazgatási területén levő ingatlant vállalkozás céljából jogosult használni vagy használja.

Ha a személy egyidejűleg rendelkezik a községben állandó és átmeneti lakhellyel is, az illetéket csak az állandó lakhely után fizeti. Ha a  személy a községben állandó vagy átmeneti lakhellyel is rendelkezik, de egyúttal nem vállalkozás célját szolgáló ingatlan használatára is jogosult, az illetéket csak az állandó vagy az átmeneti lakhelye után köteles fizetni.

AZ ILLETÉKKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

Az illetékkötelezettség a törvény szerint azzal a nappal kezdődik, amikor bekövetkezik az a tény, amely  az illetékköteles alany számára  illetékkötelezettséget von maga után. Ilyen tény a község területén az  állandó vagy átmeneti tartózkodás bejegyzése, ingatlanhasználati jogosultság megszerzése (pl. ingatlan vétel), ingatlan használata (pl. lakásbérlet) vagy az ingatlan használata vállalkozás céljából. Az illetékkötelezettség azzal a nappal szűnik meg,  amikor az említett  illetékkötelezettséggel járó tények  Csicsó község területén megszűnnek (elköltözés, elhalálozás, vállalkozás befejezése).

A BEJELENTÉS HATÁRIDEJE   
 Az illetékköteles alany illetékkötelezettségét köteles bejelenteni a községnek:
  • az illetékkötelezettség keletkezésekor, az illetékkötelezettség keletkezése napjától számított 30 napon belül
  •  az illeték kivetése szempontjából döntő tények megváltozása napjától számított 30 napon belül
  • az adókötelezettség megszűnése esetén az adókötelezettség megszűnésének napjától számított 30 napon belül.

AZ ILLETÉK KIVETÉSE

Az illetékkezelő a háztartási hulladék illetéket az illető adóév január 31-jei állapota szerint veti ki határozatban a teljes adóévre. Amennyiben az illetékköteles alanynak az illetékkötelezettsége az adóév folyamán keletkezik, az illetékezelő az illeték arányos részét veti ki. Azoknál az illetékköteles alanyoknál, akik közös háztartásban élnek, a község az illetéket választott képviselőjüknek veti ki. A háztartási hulladék illetéket részletfizetés formájában is be lehet fizetni, miközben az egyes részletfizetési határidőket a község az illeték kivetéséről szóló határozatban állapítja meg.  Az illetékköteles alany a részletekben befizetendő illetéket egyszerre is befizetheti, de ebben az esetben be kell fizetnie az illeték teljes összegét legkésőbb az első részletfizetés esedékessége idején. Az illetékkezelő az év folyamán módosítja az illeték összegét, amennyiben az illeték összegét befolyásoló tények állnak elő.

Amennyiben az év folyamán megszűnik az illetékkötelezettség, az illetékkezelő módosítja az illeték összegét az illetékkötelezettség megszűnésének bejelentett dátuma szerint.