Ügyintézés

ADÓK  ÉS ILLETÉKEK

 Az ügyintézés menete
Ügyintéző: Mgr.Németh Andrea
Szükséges nyomtatványok: https://dobretlaciva.sk/tlaciva/?obec=11
AZ INGATLANADÓ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA
Az ingatlanadót a Tt. 582/2004 sz., a helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló többször módosított törvénye szabályozza.
ADÓKEZELÉS

Az ingatlanadó- kezelést az a község látja el, amelynek a közigazgatási területén az ingatlan található.

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
Az adókötelezettség keletkezése: Az adókötelezettség annak az adóévnek az első napján (január 1-jén) keletkezik, amely azt az adóévet követi, amelyben az adóalany az adó tárgyát képező ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője vagy használója lett. Ha az adóalany, a folyó adóév  január 1-jén válik az ingatlan tulajdonosává, kezelőjévé, bérlőjévé vagy használójává, akkor az adókötelezettség ezzel a nappal jön létre.
Az adókötelezettség megszűnése:  Az adókötelezettség annak az adóévnek az utolsó napján (december 31-én) szűnik meg, amikor megszűnik az adóalany tulajdon-, kezelési, bérleti vagy használati joga.

AZ ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Az ingatlanadó  bevallást az adóalany január 31-ig köteles benyújtani az illetékes adókezelőnek arra az adóévre, amelyben ezekre az adónemekre vagy azok közül valamelyikre az adófizetési kötelezettsége létrejött, az adóév kezdeti napján  (január 1-jén) fennálló állapot szerint.

Ha az adóalany ingatlanadó  bevallást nyújtott be  és újabb ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője vagy használója lesz, vagy a telek fajtájának vagy méretének változására vagy az építmény, lakás vagy nem lakás rendeltetésű helyiség használati céljának megváltozására kerül sor, vagy megszűnik az ingatlan tulajdon-, kezelési, bérlői vagy használati joga, a helyileg illetékes adókezelőnél köteles részleges ingatlanadó bevallást benyújtani az első mondatban foglalt határidőn belül.

Amennyiben az adóév folymán az adóalany árverés vagy öröklés útján jut ingatlanhoz, köteles ingatlanadó bevallást benyújtani, legkésőbb 30 napon belül az adófizetési kötelezettsége létrejötte után.

A részleges adóbevallásban az adóalany csak azokat a változásokat köteles feltüntetni, amelyek az előző ingatlanadó  bevalláshoz képest történtek. Adóbevallást mindenki köteles benyújtani, akinek ez a kötelezettsége külön jogszabályokból ered, vagy az, akit erre az adókezelő felszólít. Az adókezelő a felszólításban tájékoztatja az adóalanyt   az adóbevallás be nem nyújtásának következményeiről. Amennyiben az adóalany nem nyújtotta be az adóbevallását még a felszólítás után sem, az adókezelő kiveti az adót a segédlet értelmében. Amennyiben az adóalany a segédlet szerint történő   adókivetési eljárás megindításáról szóló értesítés kézbesítését követően benyújtja adóbevallását, az adókezelő ezt az adóbevallást segédletként alkalmazhatja az adókivetés során.


Állandó tartózkodási helyre történő bejelentkezés 

Tt.253/1998. sz. törvénye a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási helyének bejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakossági nyilvántartásáról


Ügyintéző: Kollár Anikó

Szükséges nyomtatványok: https://dobretlaciva.sk/tlaciva/?obec=11

 Az ügyintézés menete

A polgár állandó tartózkodása az állandó lakóhelyén való tartózkodását jelenti, általában azt a helyet, ahol a családja, szülei élnek, ahol a munkahelye van. A családtagok, esetleg a velük közös háztartásban élő más polgárok helyett az állandó tartózkodási helyre való bejelentkezést  a család egyik tagja vagy a velük közös háztartásban élő személy végezheti el; mindemellett be kell mutatnia ezen polgárok helyett a bejelentkezéshez szükséges iratokat. A 18. életévüket be nem töltött polgárok és  a  jogi cselekvőképességüktől megfosztott polgárok helyett az állandó tartózkodási helyre való bejelentkezést a törvényes képviselőjük , esetleg a gondnok végzi el . Azon polgárok helyett, akik számára  egészségi állapotukból kifolyólag az állandó tartózkodási helyre történő bejelentkezés rendkívüli terhet jelentene,   az állandó tartózkodási helyre való bejelentkezést az általuk írásban meghatalmazott helyettes végezheti el.
Szükséges iratok:       
 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy személyazonosító igazolványról szóló igazolás. A 18. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek törvényes képviselője bemutatja a gyermek szlovák hatóságok által kiállított születési anyakönyvi kivonatát vagy érvényes szlovák útlevelét vagy a szlovák állampolgárságáról szóló igazolást (6 hónapnál nem régebbit).
 • az épülethez vagy az épületrészhez fűződő tulajdonjogról szóló ingatlan-nyilvántartási igazgatóság által kiadott  okirat eredeti példánya (tulajdoni lap, az ingatlan nyilvántartásba való  bejegyzésről szóló határozat), nem pedig az internetről letöltött példány
 • a polgár állandó tartózkodási helyre való bejelentkezéséhez szükséges írásos jóváhagyás aláírása a lakhelybejelentő alkalmazottja előtt, vagy az ingatlantulajdonos vagy társtulajdonosok   hitelesített aláírásával ellátott jóváhagyás
 • az írásos beleegyezés nem szükséges, ha  tulajdonos vagy a társtulajdonosok bejelentkezéséről van szó
 •  a beleegyezés nem szükséges, ha olyan személyről van szó, akinek az ingatlanra bejegyzett haszonélvezeti joga van
 • a beleegyezés nem szükséges, ha a házastárs vagy a tulajdonos eltartásra szoruló gyermekéről van szó
Illeték
 • a Tt. 145/1995 sz. közigazgatási illetékekről szóló törvénye alapján:  5€Átmeneti tartózkodási hely

Ügyintéző: Kollár Anikó

Az ügyintézés menete

Szükséges iratok

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy személyazonosító igazolványról szóló igazolás. A 18. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek törvényes képviselője bemutatja a gyermek szlovák hatóságok által kiállított születési anyakönyvi kivonatát vagy érvényes szlovák útlevelét vagy a szlovák állampolgárságáról szóló igazolást (6 hónapnál nem régebbit).
 • az épülethez vagy az épületrészhez fűződő tulajdonjogról szóló ingatlan-nyilvántartási igazgatóság által kiadott  okirat eredeti példánya ( nem lehetséges sem fotokópia, sem a kataszterportálról letöltött tájékoztató kivonat benyújtása )
 • a polgár átmeneti tartózkodási helyre való bejelentkezéséhez szükséges írásos tulajdonosi jóváhagyás aláírása a lakhelybejelentő alkalmazottja előtt, vagy az ingatlantulajdonos vagy társtulajdonosok   hitelesített aláírásával ellátott jóváhagyás
 • az írásos beleegyezés nem szükséges, ha  tulajdonos vagy a társtulajdonosok bejelentkezéséről van szó
 •  a beleegyezés nem szükséges, ha olyan személyről van szó, akinek az ingatlanra bejegyzett haszonélvezeti joga van
 • a beleegyezés nem szükséges, ha a házastárs vagy a tulajdonos eltartásra  szoruló gyermekéről van szó

Az ingatlantulajdonos esetleg a társtulajdonosok a bejelentőhely alkalmazottja előtt a bejelentőlapon  tett aláírásukkal igazolják jóváhagyásukat a polgár átmeneti tartózkodási helyre történő bejelentekezését illetően.Igazolás az állandó és az átmeneti tartózkodási helyről

Az ügyintézés menete

Az állandó vagy az átmeneti tartózkodási helyről szóló igazolás kiállítása.

             

Szükséges iratok

 • Érvényes személyazonosító igazolvány 

            

Illetékek

 • A  Tt. 145/1995 sz.,  a közigazgatási illetékekről szóló törvénye alapján az illeték összege, ha a polgárnak szüksége van az állandó tartózkodási helyről szóló igazolásra : 5 €

 Az ügyintézés menete
AZ INGATLANADÓ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA
Az ingatlanadót a Tt. 582/2004 sz., a helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló többször módosított törvénye, valamint  Rozsnyó Város Képviselő-testülete által 2013.12.04-én jóváhagyott 293/2013 sz., Rozsnyó Város területén érvényes helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló, többször módosított általános érvényű rendelete szabályozza(PDF, 404 kB) (A továbbiakban „ÁÉR“)
ADÓKEZELÉS

Az ingatlanadó- kezelést az a község látja el, amelynek a közigazgatási területén az ingatlan található.