Zmenšiť textZväčšiť text

Autorské práva

Na základe Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 618/2003 Z.z. firma webex digital, s.r.o. vyhlasuje, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia nesúceho obchodné označenie webex digital, s.r.o.

Autor diela spoločnosť webex digital, s.r.o., ako nositeľ práva na dielo, si vyhradzuje na základe Zákona č. 618/2003 Z. z. právo rozhodovať o využívaní a šírení diela. Každé porušenie tohoto práva bude riešené v súlade s Autorským právom, Obchodným a Občianskym právom.

Je zabezpečovateľom implementácie softvéru na webovej stránke a programátorom webovej stránky.

Všetky použité aplikácie sú použité v súlade so zákonom o autorských právach.


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.