Zmenšiť textZväčšiť text

Matričný úrad

Matričný úrad v Číčove, Dunajská 41/10, 946 19  Číčov, 035/779 51 03

Úmrtie treba nahlásiť na matričnom úrade.

matrikárka: Mgr. Andrea Németh

zástupkyňa matrikárky: Mgr. Renáta Szabóová

tlačivá sú dostupné na matričnom úrade alebo elektronicky https://dobretlaciva.sk/tlaciva/?obec=11&p=fyzicke_tlaciva&kat=6

Poplatok:

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky – 15€ podľa zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, II. Časť, položka 17, písm.a)

Prvý originál matričného listu sa vydá bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 7 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch I.časť, položka 2, písm.b).

VYDANIE  DUPLIKÁTU  RODNÉHO  LISTU

Matričný úrad vydá duplikáty rodných listov pre osoby, ktoré sa narodili na území Slovenskej republiky.

VYDANIE  DUPLIKÁTU  SOBÁŠNEHO  LISTU

Matričný úrad vydá sobášne listy pre osoby, ktoré uzavreli manželstvo na území Slovenskej republiky.

VYDANIE DUPLIKÁTU  ÚMRTNÉHO LISTU

Matričný úrad vydá duplikáty úmrtných listov pre osoby, ktoré zomreli na území Slovenskej republiky.

Potrebné doklady

platný občiansky preukaz, alebo platný cestovný pas rodinného príslušníka

URČENIE   OTCOVSTVA

Určenie otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ale už počatému

1) ak je matka nenarodeného dieťaťa slobodná

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz matky nenarodeného dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca nenarodeného dieťaťa

2) ak je matka nenarodeného dieťaťa rozvedená a uplynulo viac, ako 300 dní odo dňa právoplatnosti rozsudky o rozvode

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz matky nenarodeného dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca nenarodeného dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva matky nenarodeného dieťaťa

3) ak je matka nenarodeného dieťaťa vdova a uplynulo viac, ako 300 dní odo dňa úmrtia nebohého manžela

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz matky nenarodeného dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca nenarodeného dieťaťa
 • úmrtný list nebohého manžela matky nenarodeného dieťaťa

ÚMRTIE

ZÁPIS ÚMRTIA A VYSTAVENIE ÚMRTNÉHO LISTU

Úmrtný list sa vydáva príbuzným pozostalého pri vybavovaní úmrtia. Údaje týkajúce sa zápisov do Knihy úmrtí vedenej príslušným matričným úradom poskytuje Matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje úmrtie.

Potrebné doklady

 • vyplnené tlačivo „ List o prehliadke mŕtveho“ vydané a potvrdené lekárom alebo zdravotníckym zariadením
 • občiansky preukaz nebohého (ak ide o cudzinca cestovný pas)
 • v prípade straty OP, potvrdenie z oddelenia dokladov polície Potvrdenie o občianskom preukaze

Upozornenie:

Po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá Úmrtný list a Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa posledného trvalého pobytu nebohého.

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Civilný sobáš

sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred matričným úradom, kde snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred starostom, či povereným poslancom obecného zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.

Cirkevný sobáš

sa uzaviera podľa miesta cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré pôsobia v našom matričnom obvode.