Zmenšiť textZväčšiť text

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

(§ 3 – 7 zákona č. 253/1998 v znení neskorších predpisov)


Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa
 • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (list vlastníctva, nájomná zmluva s overenými podpismi, ktorá obsahuje súhlas vlastník a všetkých spoluvlastníkov s prihlásením na pobyt)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným    podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  • alebo vlastník príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

Doba vybavenia

 • na počkanie

Správne poplatky

 • bez poplatku
 • správny poplatok 5,00 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade, ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom pobyte (je možné uhradiť priamo v pokladni OcÚ). Oslobodené sú potvrdenia pre dávky v hmotnej núdzi a pre príspevok na bývanie.

Upozornenie

 • následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu OcÚ je občan povinný dostaviť sa na OR PZ za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
 • zákon č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

Prihlásenie na prechodný pobyt

(§ 5 zákona č. 253/1998 v znení neskorších predpisov)

Prechodný pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladaný čas prechodného pobytu.

Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa
 • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (list vlastníctva, nájomná zmluva, ktorá obsahuje súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením na pobyt s overenými podpismi)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným    podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  • alebo vlastník príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

Doba vybavenia

 • na počkanie

Správne poplatky

 • bez poplatku
 • správny poplatok 5,00 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade, ak občan potrebuje potvrdenie o prechodnom pobyte (je možné uhradiť priamo v pokladni OcÚ). Oslobodené sú potvrdenia pre dávky v hmotnej núdzi a pre príspevok na bývanie.

Odhlásenie trvalého pobytu

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike.

Tlačivo

 • odhlasovací lístok

Doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz

Správne poplatky

 • bez poplatku

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
 • zákon č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zrušenie záznamu trvalého pobytu  na návrh vlastníka budovy

Zrušenie záznamu trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.

Doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, cestovný pas
 • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní.
 • návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti a tiež voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka

Správne poplatky

 • bez poplatku

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení


  Kontaktné osoby: Anikó Kollárová, tel.: 035 7795 020, e-mail: aniko.kollarova@gmail.com