Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecné záväzné nariadenia

Zápisnice a uznesenia - rok 2016
Zápisnica z 1. zasadnutia OZ v roku 2016
Uznesenia z 1. zasadnutia OZ v roku 2016
Zápisnica z 2. zas. OZ zo dňa 19.5.2016
Uznesenia z 2. zas. OZ zo dňa 19.5.2016
zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 25.8.2016
Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 25.8.2016
Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 14.9.2016
Uznesenia zo 4. mimoriadneho zasadnutia zo dňa 14.9.2016
Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 04.10.2016
Uznesenia z 5 mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 04.10.2016
Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 08.12.2016
Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 08.12.2016
Iné
Vypracovanie projektových dokumentácií cyklotrás
informácia o volieb - 5. 3. 2016
információk a választásokról - 2016. 3. 5.
voľby - 05. 03. 2016
Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020
Zápisnice a uznesenia - rok 2015
Zápisnice a uznesenia - rok 2015
Uznesenia z 2. zasadnutia
Zápisnica z 2. zasadnutia
Zápisnica z 3. zasadnutia
Uznesenia z 3. zasadnutia
Uznesenia z 4. zasadnutia
Zápisnica z 4. zasadnutia
Uznesenia z 5. zasadnutia OZ
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ
Zápisnica zo 6 zasadnutia OZ v roku 2015
Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ v roku 2015
Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ v roku 2015
Uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ
Zápisnice a uznesenia - rok 2014
Zápisnica z 1. zasadnutia
Uznesenia 1. zasadnutia
Uznesenie z 2. zasadnutia
Zápisnica z 2. zasadnutia
Zápisnica z 3. zasadnutia
Uznesenia z 3. zasadnutia
Uznesenia z 4. zasadnutia
Zápisnica z 4. zasadnutia
Zápisnica z 5. zasadnutia
Uznesenia z 5. zasadnutia
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia
Zápisnice a uznesenia - rok 2013
Zápisnica z 1. zasadnutia
Uznesenia z 1. zasadnutia
Zápisnica mimoriadneho zasadnutia
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Zápisnica z 2. zasadnutia
Uznesenia z 2. zasadnutia
Uznesenia 3. zasadnutia
Zápisnica z 3. zasadnutia
Zápisnica z 4. zasadnutia
Uznesenia 4. zasadnutia
Uznesenia z 2. mimoriadneho zasadnutia
Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia
Zápisnice a uznesenia rok 2012
Zápisnica z 1. zasadnutia
Uznesenia z 1. zasadnutia
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia
Uznesenie z mimoriadneho zaadnutia
Uznesenia z 2. zasadnutia
Zápisnica z 2. zasadnutia
Uznesenia z 2. mimoriadneho zaadnutia
Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia
Zápisnica z 3. zasadnutia
Uznesenia z 3. zasadnutia
Uznesenia z 4. zasadnutia
Zápisnica z 4. zasadnutia
VZN na stiahnutie
Územný plán obce Číčov -analýza zámerov
Územný plán obce Číčov -program hosp.a soc. rozvoja
Územný plán obce Číčov-zadanie pre územný plán obce
Správa o hodnotení strategického dokumentu ÚP Obce Číčov-koncept riešenia
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Číčove
Štatút obce Číčov
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov číslo 5/2008 o prevádzkovom poriadku cintorína a domu smútku
Všeobecné záväzné nariadenie obce 1/2011 o určení výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školsk
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov číslo 2/2007 o prevádzkovom poriadku cintorína a domu smútku
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č. 5/2007 o dani za ubytovanie
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov číslo 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Číčov
Rozpočet obce
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.1/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.2/2012 o miestnych daniach
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.3/2012 k určeniu náležitosti poplatkov za poskytnuté služby na území obce Číčov
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.4/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Číčov
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu źúmp na území Obce Číčov
Záverečný účet za rok 2013
VZN-č.1/2015
Záverečný účet obce Číčov za rok 2014
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záv.účtu obce za rok 2014
Záverečný účet 2015
VZN 1/2016