Zmenšiť textZväčšiť text

Ako vybaviť

Vybavenie úradných vecí je možné:

Miestne dane a poplatky

Obec Číčov vyberá miestne dane a miestny poplatok  v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce platnými na zdaňovacie obdobie, ktoré sú uvedené v časti Samospráva/Dokumenty/VZN. Tlačivá sú dostupné na obecnom úrade a elektronicky v časti Samospráva/Dokumenty/Tlačivá.

Prihlásenie na trvalý pobyt

(§ 3 – 7 zákona č. 253/1998 v znení neskorších predpisov)


Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa
 • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (list vlastníctva, nájomná zmluva s overenými podpismi, ktorá obsahuje súhlas vlastník a všetkých spoluvlastníkov s prihlásením na pobyt)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným    podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  • alebo vlastník príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

Správne poplatky

 • bez poplatku
 • správny poplatok 5,00 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade, ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom pobyte (je možné uhradiť priamo v pokladni MsÚ). Oslobodené sú potvrdenia pre dávky v hmotnej núdzi a pre príspevok na bývanie.

Prihlásenie na prechodný pobyt

(§ 5 zákona č. 253/1998 v znení neskorších predpisov)

Prechodný pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladaný čas prechodného pobytu.

Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodný list dieťaťa
 • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (list vlastníctva, nájomná zmluva, ktorá obsahuje súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením na pobyt s overenými podpismi)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným    podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  • alebo vlastník príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

MATRIČNÉ UDALOSTI

Poplatok:

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky – 10€ podľa zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, II. Časť, položka 17, písm.a)

Prvý originál matričného listu sa vydá bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch I.časť, položka 2, písm.b).

Viac informácií nájdete v časti: Život v obci/Matričný úrad