•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Zmluva o dielo č.1/2011
  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Dohoda č.2/§50j/2011
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o poskytovaní služieb
  Zmluva č. 3/2011
  Dodatok k dohode č. 9/§50a/NS/2009
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Kúpna zmluva
  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Zmluva č. 5/2011
  Dohoda o uhončení zmluvy o nájme bytu
  Dohoda o zrušení záložnej zmluvy
  Zmluva o nájme bytu
  Záložná zmluva
  Kúpna zmluva
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z inf. sys. katastra neh.
  Zmluva o prenájme miesta na pohreebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o poskytnutí služieb
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Dohoda medzi obcou a uchádzačom
  Dohoda k Zmluve o nakladani s komunálnym odpadom....
  Dohoda o spolupráci dot. sys. Min. kult. SR-prog. Kultúrne poukazy 2011
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o dielo
  Dodatok č. D2221401205260101
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesto na pohrebisku
  Dodatok č. 1/2011
  Zmluva o poskytnutí služieb
  Zmluva o poskytovaní právnych služieb
  Zmluva o spôsobe zberu, prepravy a zneškodnenia použitých jedlých olejov a tukov vznikajúcich na území Obce
  Zmluva o obdere
  Úrazové poistenie sčítacích komisárov pre SOBD
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva č. 418/2011 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010
  Dohoda č. 28/§50j/2011
  Zmluva č. 201/2011 o poskytnutí dotácio na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010
  Zmluva č. 19/2011 posk.. dotácie na obnovu národných kult. pamiatok
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o dielo
  Dodatok č. 1/2011 k zmluve 28/§50j/2011
  Dodatok č. 1 k dohode o pod. vykon. menších obecných služieb
  Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmulva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o dielo
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Dodatok k zmluve číslo: S101000097
  Zmluva o spolupráci
  Obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu od 1. 1. 2012
  Zmluva o poskytovaní verejnej služieb
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Dohoda
  Zmluva o budúcej nájomnej zmluve a budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
  Nájomná zmluva I.
  Dohoda
  Nájomná zmluva II.
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o kúpe nehnuteľnosti
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
  Dodatok č. 1 k zmluve o kúpe nehnuteľnosti
  Zmluva o dielo
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0403/2011
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o pripojený č. 12000240055
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Darovacia zmluva
  Zmluva o nájme
  Zmluva č.1/2012 o poskytnutí dotácie na obnovu nár. kult. pamiatok
  Dodatok Ponuka E.Výhoda k zmluve o zduženej dodávke elektriny
  Zmluva č. 156/2012 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
  Zmluva o termínovanom úvere č. 20/006/12
  Kúpna zmluva
  Zmluva o termínovanom úvere č. 20/041/08 - dodatok č. 1
  Zmluva o termínovanom úvere č. 20/018/09 - dodatok č. 2
  Kúpna zmluva
  Zmluva č. 549/2012 o poskytnutí dotácie na podporu športu
  Zmluva o spolupráci č.1/5/2012
  Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu
  Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu
  Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu
  Nájomná zmluva- Megályová
  Nájomná zmluva- Szabó
  Nájomná zmluva- Magyarics
  Nájomná zmluva - Vargová
  Nájomná zmluva- Bencsiková
  Nájomná zmluva- Misák P.
  Nájomná zmluva- Pintérová
  Zmluva o nájme
  Zmluva o nájme
  Nájomná zmluva - Szabó J.
  Nájomná zmluva - Némethová
  Nájomná zmluva- Misák A.
  Zmluva e.č. 028
  Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom č. 3
  Zmluva o zridení vecného bremena I.
  Zmluva o zriadení vecného bremena II.
  Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
  Zmluva o dielo
  Zmluva o výpožičke
  Kúpna zmluva - Kosár F.
  Zmluva č. 440/2013 o poskyt. dotácie na podporu športu
  Zmluva č. 102/2013 o poskyt. dot. kultúry
  Dohoda č. 4/§50j/NS2013/NP VAOTP SR-2
  Zmluva o poskytovaní služieb
  Kúpna zmluva
  Zmluva č. 113076 o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom Informátore
  Zmluva o dielo č. 0702/2013
  Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
  Kúpna zmluva
  Zmluva č. NSK/LEADER2/2013-OP123/1/3
  Nájomná zmluva
  dodatok č. 1 k nájomnej zmluve dňa 01.12.2013
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Kúpna zmluva - Csóka L.
  Zmluva o poskytovaní služieb v OH č. S141000184
  Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
  Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
  Zmluva o výpožičke
  Zmluva o dodávke plynu
  Zmluva o združenej dodávke elektriny
  Dodatok č. 1 k DOHODE
  Dohoda č.8/§50j/NS 2014
  Dodatok č. 1 k dohode č.8/§50j/NS 2014
  Kúpna zmluva - Misáková A.
  Zmluva o poskytovaní služieb o overení fin. výkazov
  Zmluva - úrazové poistenie
  Zmluva o združenej dodávke elektriny
  Dohoda č. 23/§50j/NS2014
  Dodatok č. 1 k dohode č.23/§50j/NS 2014
  Zmluva č. 6/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu
  Dohoda uzat. podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
  Zmluva č. 4/2014 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
  Zmluva o obstaraní veci
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb
  Zmluva -úrazové poistenie
  Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu národnostných menšín 494/2014
  Darovacia zmluva
  Príkazná zmluva 2572014389
  Príkazná zmluva 2472014090
  Príkazná zmluva 2472014090
  Základateľská zmluva o založení záujmového združenia obcí
  Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2015-2016
  dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke elektriny na rok 2016
  Zmluva o dodávke plynu č. 6300219316
  Zmluva o dodávke plynu č. 6300219315
  Zmluva o dodávke plynu č. 6300219314
  Zmluva o dodávke plynu č. 6300219317
  Zmluva - DMF Music Bt.
  Dohoda č.10/§50j/NS2015
  Dohoda č. 7/2015/§54-VZ
  Zmluva - Slovak Telekom
  Zmluva - Slovak Telekom
  2015-Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
  PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 01.05.2015
  RRA Komárno, zo dňa 03.06.2015
  Zmluva o dielo 11/2015 - Korekt
  Mandantná zmluva CVO s.r.o. zo dňa 2.6.2015
  Zmluva o spolupráci,zmluva o nájme pozemku a zmluva o zriadení vecného bremena
  oznámenie o koncesii
  25.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
  08.07.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
  09.07.2015 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu
  Zmluva o nájme lesných pozemkov 1.7.2015
  Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 20/006/15
  Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 20/018/09 dodatok č.3
  Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 20/041/08 dodatok č.2
  Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 20/006/12 dodatok č.1
  Zmluva o posk.služieb na vývoz odpadovej vody
  Dohoda č.27/§51a/2015/ŠR
  Koncesná zmluva - ECOLED Solution
  Mandátna zmluva
  AkuTrans - Dodatok k zmluve
  Gábor Román - školská jedáleň
  Zmluva o spolupráci 15.7.2015 Cyklotrasa
  Zmluva o poskytnutí dotácie - multifunkčné ihrisko
  MERYLAND, s.r.o. - Dohoda o využívaní a vyúčtovaní mn.zberu za KO a DSO
  Dohoda č.30/50j/NS2015
  Dohoda č. 16/2015/§54-ŠnZ
  Zmluva o poskytovaní verejných elektronických kom. služieb
  Dohoda o poskytovaní údajov - Soc.poist 13.11.2015
  Zmluva o dielo - PARAINVEST
  Zmluva o pripojení - Západoslovenská Distribučná
  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
  Hromadná licenčná zmluva - SOZA
  zmluva o nájme
  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - ENVIWORK
  DOHODA č. 16/14/010/2
  Dodatok č.1
  Dodatok č.1 k dohode č. 30/§50j/NS 2015
  Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Szemerei
  Kúpna zmluva - Szemerei
  Dohoda č. 16/14/012/5
  Dohoda č. 17/2016/§54 ŠnZ
  Komunálna poisťovňa - úrazové poistenie 19.2.2016
  Zmluva - BOZP & AT, s.r.o.
  Zmluva ZDS zbrojnica
  Dohoda č. 23/2016/§54 SNZ
  Dohoda č. 27/2016/§54-CzKN
  Zmluva o elektronickej komunikácii
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
  Koncesná zmluva - elektrina
  Zmluva o koncesii - zemný plyn
  Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumlátormi
  Zmluva - Natur-pack, a.s.
  Zmluva o posk. dotácie na podporu kultúry
  Zmluva - Cyklotrasa Eurovelo 6
  Zmluva o nájme nebytových priestorov - Czafrangó
  príloha č.3 k zmluve 5101002262C
  Dohoda 25/§51a/2016
  Zmluva o výpožičke - matrika
  Dodatok č. 1. k zmluve o výpožičke - matrika
  Kúpna zmluva - Ferenczy
  Zmluva o darovaní - Jókai
  Rámcová zmluva - Prospect
  Zmluva o pripojení - Datacentrum
  Kúpna zmluva - Rácz
  Kúpna zmluva - VOCATIO
  Kúpna zmluva - Kollár
  Dodatok k zmluve - SPP
  Zmluva - Slovak Telekom
  Dodatok k zmluve - Slovak Telekom
  Dodatok k zmluve č. 3 - Pogáňová
  Kúpna zmluva - Csóka
  Zmluva o uložení komunálneho odpadu
  Zmluva o vytvorení web stránky

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár


  Všetky práva vyhradené.

  Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.