•  
 •  
 •  
 •  
 •  

VZN

Zápisnice a uznesenia - rok 2017

VZN na stiahnutie

 • VZN č. 1/2017
  umiestňovanie volebných plagátov
  03.10.2017 | 1566.99 kb

Iné

  Zápisnice a uznesenia - rok 2016
  Zápisnica z 1. zasadnutia OZ v roku 2016
  Uznesenia z 1. zasadnutia OZ v roku 2016
  Zápisnica z 2. zas. OZ zo dňa 19.5.2016
  Uznesenia z 2. zas. OZ zo dňa 19.5.2016
  zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 25.8.2016
  Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 25.8.2016
  Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 14.9.2016
  Uznesenia zo 4. mimoriadneho zasadnutia zo dňa 14.9.2016
  Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 04.10.2016
  Uznesenia z 5 mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 04.10.2016
  Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 08.12.2016
  Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 08.12.2016
  Iné
  Vypracovanie projektových dokumentácií cyklotrás
  informácia o volieb - 5. 3. 2016
  információk a választásokról - 2016. 3. 5.
  voľby - 05. 03. 2016
  Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020
  Zápisnice a uznesenia - rok 2015
  Zápisnice a uznesenia - rok 2015
  Uznesenia z 2. zasadnutia
  Zápisnica z 2. zasadnutia
  Zápisnica z 3. zasadnutia
  Uznesenia z 3. zasadnutia
  Uznesenia z 4. zasadnutia
  Zápisnica z 4. zasadnutia
  Uznesenia z 5. zasadnutia OZ
  Zápisnica z 5. zasadnutia OZ
  Zápisnica zo 6 zasadnutia OZ v roku 2015
  Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ v roku 2015
  Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ v roku 2015
  Uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ
  Zápisnice a uznesenia - rok 2014
  Zápisnica z 1. zasadnutia
  Uznesenia 1. zasadnutia
  Uznesenie z 2. zasadnutia
  Zápisnica z 2. zasadnutia
  Zápisnica z 3. zasadnutia
  Uznesenia z 3. zasadnutia
  Uznesenia z 4. zasadnutia
  Zápisnica z 4. zasadnutia
  Zápisnica z 5. zasadnutia
  Uznesenia z 5. zasadnutia
  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
  Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia
  Zápisnice a uznesenia - rok 2013
  Zápisnica z 1. zasadnutia
  Uznesenia z 1. zasadnutia
  Zápisnica mimoriadneho zasadnutia
  Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
  Zápisnica z 2. zasadnutia
  Uznesenia z 2. zasadnutia
  Uznesenia 3. zasadnutia
  Zápisnica z 3. zasadnutia
  Zápisnica z 4. zasadnutia
  Uznesenia 4. zasadnutia
  Uznesenia z 2. mimoriadneho zasadnutia
  Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia
  Zápisnice a uznesenia rok 2012
  Zápisnica z 1. zasadnutia
  Uznesenia z 1. zasadnutia
  Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia
  Uznesenie z mimoriadneho zaadnutia
  Uznesenia z 2. zasadnutia
  Zápisnica z 2. zasadnutia
  Uznesenia z 2. mimoriadneho zaadnutia
  Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia
  Zápisnica z 3. zasadnutia
  Uznesenia z 3. zasadnutia
  Uznesenia z 4. zasadnutia
  Zápisnica z 4. zasadnutia
  VZN na stiahnutie
  Územný plán obce Číčov -analýza zámerov
  Územný plán obce Číčov -program hosp.a soc. rozvoja
  Územný plán obce Číčov-zadanie pre územný plán obce
  Správa o hodnotení strategického dokumentu ÚP Obce Číčov-koncept riešenia
  Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Číčove
  Štatút obce Číčov
  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov číslo 5/2008 o prevádzkovom poriadku cintorína a domu smútku
  Všeobecné záväzné nariadenie obce 1/2011 o určení výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školsk
  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov číslo 2/2007 o prevádzkovom poriadku cintorína a domu smútku
  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č. 5/2007 o dani za ubytovanie
  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov číslo 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Číčov
  Rozpočet obce
  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.1/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.2/2012 o miestnych daniach
  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.3/2012 k určeniu náležitosti poplatkov za poskytnuté služby na území obce Číčov
  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.4/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Číčov
  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu źúmp na území Obce Číčov
  Záverečný účet za rok 2013
  VZN-č.1/2015
  Záverečný účet obce Číčov za rok 2014
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záv.účtu obce za rok 2014
  Záverečný účet 2015
  VZN 1/2016
  VZN 2/2016

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár


  Všetky práva vyhradené.

  Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.