•  
 •  
 •  
 •  
 •  

VZN

Zápisnice a uznesenia - rok 2017

VZN na stiahnutie

  Iné

   Zápisnice a uznesenia - rok 2016
   Zápisnica z 1. zasadnutia OZ v roku 2016
   Uznesenia z 1. zasadnutia OZ v roku 2016
   Zápisnica z 2. zas. OZ zo dňa 19.5.2016
   Uznesenia z 2. zas. OZ zo dňa 19.5.2016
   zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 25.8.2016
   Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 25.8.2016
   Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 14.9.2016
   Uznesenia zo 4. mimoriadneho zasadnutia zo dňa 14.9.2016
   Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 04.10.2016
   Uznesenia z 5 mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 04.10.2016
   Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 08.12.2016
   Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 08.12.2016
   Iné
   Vypracovanie projektových dokumentácií cyklotrás
   informácia o volieb - 5. 3. 2016
   információk a választásokról - 2016. 3. 5.
   voľby - 05. 03. 2016
   Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020
   Zápisnice a uznesenia - rok 2015
   Zápisnice a uznesenia - rok 2015
   Uznesenia z 2. zasadnutia
   Zápisnica z 2. zasadnutia
   Zápisnica z 3. zasadnutia
   Uznesenia z 3. zasadnutia
   Uznesenia z 4. zasadnutia
   Zápisnica z 4. zasadnutia
   Uznesenia z 5. zasadnutia OZ
   Zápisnica z 5. zasadnutia OZ
   Zápisnica zo 6 zasadnutia OZ v roku 2015
   Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ v roku 2015
   Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ v roku 2015
   Uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ
   Zápisnice a uznesenia - rok 2014
   Zápisnica z 1. zasadnutia
   Uznesenia 1. zasadnutia
   Uznesenie z 2. zasadnutia
   Zápisnica z 2. zasadnutia
   Zápisnica z 3. zasadnutia
   Uznesenia z 3. zasadnutia
   Uznesenia z 4. zasadnutia
   Zápisnica z 4. zasadnutia
   Zápisnica z 5. zasadnutia
   Uznesenia z 5. zasadnutia
   Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
   Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia
   Zápisnice a uznesenia - rok 2013
   Zápisnica z 1. zasadnutia
   Uznesenia z 1. zasadnutia
   Zápisnica mimoriadneho zasadnutia
   Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
   Zápisnica z 2. zasadnutia
   Uznesenia z 2. zasadnutia
   Uznesenia 3. zasadnutia
   Zápisnica z 3. zasadnutia
   Zápisnica z 4. zasadnutia
   Uznesenia 4. zasadnutia
   Uznesenia z 2. mimoriadneho zasadnutia
   Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia
   Zápisnice a uznesenia rok 2012
   Zápisnica z 1. zasadnutia
   Uznesenia z 1. zasadnutia
   Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia
   Uznesenie z mimoriadneho zaadnutia
   Uznesenia z 2. zasadnutia
   Zápisnica z 2. zasadnutia
   Uznesenia z 2. mimoriadneho zaadnutia
   Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia
   Zápisnica z 3. zasadnutia
   Uznesenia z 3. zasadnutia
   Uznesenia z 4. zasadnutia
   Zápisnica z 4. zasadnutia
   VZN na stiahnutie
   Územný plán obce Číčov -analýza zámerov
   Územný plán obce Číčov -program hosp.a soc. rozvoja
   Územný plán obce Číčov-zadanie pre územný plán obce
   Správa o hodnotení strategického dokumentu ÚP Obce Číčov-koncept riešenia
   Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Číčove
   Štatút obce Číčov
   Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov číslo 5/2008 o prevádzkovom poriadku cintorína a domu smútku
   Všeobecné záväzné nariadenie obce 1/2011 o určení výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školsk
   Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov číslo 2/2007 o prevádzkovom poriadku cintorína a domu smútku
   Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č. 5/2007 o dani za ubytovanie
   Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov číslo 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Číčov
   Rozpočet obce
   Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.1/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.2/2012 o miestnych daniach
   Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.3/2012 k určeniu náležitosti poplatkov za poskytnuté služby na území obce Číčov
   Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.4/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
   Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Číčov
   Všeobecné záväzné nariadenie Obce Číčov č.3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu źúmp na území Obce Číčov
   Záverečný účet za rok 2013
   VZN-č.1/2015
   Záverečný účet obce Číčov za rok 2014
   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záv.účtu obce za rok 2014
   Záverečný účet 2015
   VZN 1/2016
   VZN 2/2016

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
   Utorok: nestránkový deň
   Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
   Štvrtok: nestránkový deň
   Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

   Fotogaléria

   Kalendár


   Všetky práva vyhradené.

   Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.