•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác

 21.02.2011

Obec Číčov, Dunajská č.41
946 19 Číčov

VEC: Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác

Obec Číčov so sídlom Dunajská 41, 946 19 Číčov zastúpená Ing. Csabom Földesom, starostom obce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 odst. 1 písm. b/ zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ mieni uzavrieť zákazku – zmluvu s peňažným plnením, ktorej predmetom bude uskutočnenie stavebných prác :

„Oprava kultúrneho domu“

Na stavbu bola spracovaný rozpočet Ing. Katarínou Vyšehradskou, Komárno, dňa 9.2.2011.
Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác sa stanovuje v súlade s § 5 zákona a v zmysle rozpočtových dokumentácií vypracovaných Ing. Katarínou Vyšehradskou, Komárno.
Predpokladaná hodnota zákazky sa stanovuje vo výške 185.458,17 EUR bez DPH, ktorá je zároveň aj maximálnym finančným limitom zákazky.
Vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky 185.458,17 EUR bez DPH sa jedná v zmysle § 4 odst. 4 zákona o podprahovú zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
Na základe týchto skutočností použije verejný obstarávateľ /Obec Číčov/ na uzavretie zmlúv na uskutočnenie stavebných prác postupy zadávania podprahových zákaziek v zmysle § 99 až 101 zákona – postup výzvu na predkladanie ponúk. V prípade prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky si obstarávateľ vyhradzuje právo vyhlásenú metódu zrušiť.

Obstarávateľ podľa § 99 ods. b) zákona podmieňuje účasť predložením:
dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (originál, overená kópia, fotokópia),

Ďalšie požadované doklady:
ponukový rozpočet.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu prevziať do 04.03.2011 do 12,00 hod. na adrese Obecný úrad Číčov, Dunajská č.41, 946 19 Číčov, resp. požiadať o ich zaslanie.

Predloženie ponúk: do 18.03.2011 do 10,45 hod na Obecnom úrade Číčov.
Otváranie ponúk: 18.3.2011 o 11,00 hod na Obecnom úrade Číčov.
Lehota viazanosti ponúk: do 31.3.2012.

V obci Číčov, dňa 10.02.2011


Ing. Csaba Földes
starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár


Všetky práva vyhradené.

Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Číčov.